Spis treści

  Prisma.js to nowoczesne narzędzie typu ORM (Object-Relational Mapping) umożliwiające programistom łatwe i efektywne zarządzanie bazami danych. Prisma.js umożliwia tworzenie i modyfikowanie schematów bazy danych w języku TypeScript lub JavaScript.

  Prisma.js oferuje wiele zalet, w tym:

  • Bezpieczeństwo danych: Prisma.js zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki wykorzystaniu silnego typowania i walidacji danych wejściowych i wyjściowych.
  • Efektywność: Prisma.js korzysta z nowoczesnych technologii i szybkich algorytmów, co zapewnia szybkie i wydajne operacje na bazie danych.
  • Elegancki kod: Prisma.js umożliwia pisanie eleganckiego i czytelnego kodu dzięki wykorzystaniu deklaratywnego API.

  Podstawy działania Prisma.js polegają na zdefiniowaniu schematu bazy danych w języku TypeScript lub JavaScript, a następnie wygenerowaniu kodu źródłowego dla modeli bazy danych. Prisma.js pozwala na łatwe tworzenie, aktualizowanie i usuwanie danych w bazie danych za pomocą eleganckiego API.

  Prisma.js to narzędzie w pełni zgodne z nowoczesnymi wymaganiami projektów typu full-stack, dzięki czemu programiści mogą w pełni skupić się na tworzeniu aplikacji, a nie martwić się o zarządzanie bazą danych. Prisma.js współpracuje z wieloma popularnymi bazami danych, w tym PostgreSQL, MySQL oraz MongoDB.

  Prisma.js oferuje również wiele zaawansowanych funkcjonalności, takich jak obsługa relacji między tabelami, transakcje oraz obsługa zdarzeń. Ponadto, Prisma.js pozwala na łatwe skalowanie aplikacji dzięki wykorzystaniu klastrowania bazy danych.

  Jeśli jesteś programistą, który szuka nowoczesnego i efektywnego narzędzia ORM, to Prisma.js jest idealnym wyborem. Dzięki temu narzędziu będziesz mógł w pełni skupić się na tworzeniu aplikacji, a nie martwić się o zarządzanie bazą danych.

  Tworzenie modeli danych z użyciem Prisma.js

  Prisma.js umożliwia łatwe definiowanie modeli danych za pomocą języka TypeScript lub JavaScript. Aby zdefiniować model danych, wystarczy stworzyć plik .prisma, który zawiera definicję modelu.

  Na przykład, aby stworzyć model użytkownika, można utworzyć plik User.prisma z następującą treścią:

  model User {
   id    Int   @id @default(autoincrement())
   name   String
   email   String  @unique
   posts   Post[]
  }
  
  model Post {
   id    Int   @id @default(autoincrement())
   title   String
   content  String?
   author  User?  @relation(fields: [authorId], references: [id])
   authorId Int?
  }
  

  W powyższym przykładzie zdefiniowano modele User i Post. Model User zawiera pola id, name, email oraz posts. Pole id jest ustawione jako klucz podstawowy za pomocą adnotacji @id, a także jako pole autoinkrementujące za pomocą adnotacji @default(autoincrement()). Pole email jest ustawione jako unikalne za pomocą adnotacji @unique. Model User posiada również relację z modelem Post za pomocą pola posts.

  Model Post zawiera pola id, title, content, author oraz authorId. Pole id jest ustawione jako klucz podstawowy i pole autoinkrementujące, podobnie jak w modelu User. Pole author zawiera relację z modelem User za pomocą adnotacji @relation. Pole authorId jest kluczem obcym, który odwołuje się do pola id modelu User.

  Po zdefiniowaniu modeli danych można wygenerować kod źródłowy dla modeli za pomocą narzędzia Prisma CLI. Wystarczy użyć polecenia prisma generate, aby wygenerować kod źródłowy dla modeli danych.

  npx prisma generate

  Dzięki temu narzędziu Prisma.js możesz łatwo zarządzać bazą danych za pomocą czytelnego i eleganckiego API.

  Praca z bazami danych – zapytania i relacje w Prisma.js

  Prisma.js umożliwia łatwe tworzenie zapytań do bazy danych za pomocą czytelnego i intuicyjnego API. Przykładowo, aby pobrać wszystkich użytkowników z bazy danych, wystarczy wywołać funkcję findMany dla modelu User:

  const users = await prisma.user.findMany();

  Jeśli chcemy pobrać konkretnego użytkownika na podstawie jego identyfikatora, możemy użyć funkcji findUnique:

  const user = await prisma.user.findUnique({
   where: {
    id: 1
   }
  });

  Prisma.js umożliwia również łatwe tworzenie zapytań z wykorzystaniem warunków, sortowania i paginacji. Na przykład, aby pobrać użytkowników z bazy danych, którzy mają adres e-mail zawierający słowo “gmail.com“, możemy użyć funkcji findMany z zastosowaniem filtru:

  const users = await prisma.user.findMany({
   where: {
    email: {
     contains: "gmail.com"
    }
   }
  });

  Prisma.js zapewnia również obsługę relacji między tabelami. Aby pobrać wszystkie posty napisane przez danego użytkownika, możemy użyć funkcji findMany z zastosowaniem filtrowania:

  const user = await prisma.user.findUnique({
   where: {
    id: 1
   },
   include: {
    posts: true
   }
  });

  W powyższym przykładzie pobieramy użytkownika o identyfikatorze 1 wraz z jego postami. Dzięki użyciu parametru include w funkcji findUnique możemy pobrać powiązane rekordy z innego modelu.

  Prisma.js umożliwia również łatwe tworzenie relacji między rekordami w bazie danych. Na przykład, aby dodać nowy post do bazy danych i przypisać go do danego użytkownika, możemy użyć funkcji create:

  const post = await prisma.post.create({
   data: {
    title: "New post",
    content: "Lorem ipsum dolor sit amet...",
    author: {
     connect: {
      id: 1
     }
    }
   }
  });

  W powyższym przykładzie tworzymy nowy post i przypisujemy go do użytkownika o identyfikatorze 1 za pomocą parametru connect. Dzięki temu narzędziu Prisma.js możesz łatwo tworzyć i zarządzać relacjami między rekordami w bazie danych.

  Migracje w Prisma.js – zarządzanie zmianami w schemacie bazy danych

  Migracje w Prisma.js pozwalają na łatwe zarządzanie zmianami w schemacie bazy danych. Aby utworzyć migrację, należy użyć polecenia prisma migrate save, które utworzy plik migracji zawierający zmiany w schemacie bazy danych. Następnie, aby zastosować migrację w bazie danych, należy użyć polecenia prisma migrate up. Prisma.js umożliwia również cofnięcie migracji za pomocą polecenia prisma migrate down.

  Dzięki temu narzędziu możesz łatwo aktualizować schemat bazy danych i zachować spójność danych w bazie. Prisma.js oferuje również wiele zaawansowanych funkcjonalności, takich jak obsługa wersjonowania schematu bazy danych oraz automatyczne generowanie migracji na podstawie zmian w modelach danych.

  Porozmawiajmy!

  Norbert Waleszczyk
  Norbert Waleszczyk

  Jestem pasjonatem technologii i programowania od wielu lat. Specjalizuję się w JavaScript i TypeScript, co pozwala mi tworzyć dynamiczne i elastyczne aplikacje webowe. W ciągu swojej kariery zdobyłem doświadczenie w różnych projektach, od prostych stron internetowych po złożone systemy zintegrowane z bazami danych. Jestem także miłośnikiem technologii JAMStack, która pozwala na tworzenie szybkich, bezpiecznych i skalowalnych aplikacji, co jest dla mnie kluczowe, jeśli chodzi o jakość i użyteczność tworzonych przeze mnie produktów. W wolnym czasie uwielbiam eksperymentować z nowymi technologiami i ciągle się rozwijać.