24 marca
2017

Autor: Natasza Słomińska


Analiza SWOT. Na czym polega?

Analiza SWOT to podstawowe narzędzie do tworzenia biznesplanów i strategii marketingowych. Pozwala zbadać wnętrze organizacji jak i jej otoczenie zewnętrzne. Jej walorem jest wielofunkcyjność – idealnie nadaje się do planowania dla małego przedsiębiorstwa jak i dla wielkich firm.  Bazuje na rozpoznaniu najważniejszych atutów i słabości oraz na porównaniu ich z obecnymi i przyszłymi szansami i zagrożeniami. Do wykonania takiej analizy nie są wymagane znakomite umiejętności analityczne. Cały schemat bazuje raczej na obiektywizmie i dystansie. Potrzebna będzie również znajomość rynku na który chcemy wejść –  chodzi przede wszystkim o znajomość działalności konkurencji. Stworzenie takiej analizy pomoże w poukładaniu i usystematyzowaniu sobie wszystkich informacji oraz ułatwi organizację pracy.

 

SWOT czyli skrót od angielskich wyrazów które oznaczają:

S – Strengths (mocne strony)

W – Weaknesses (słabe strony)

O – Opportunities (szanse w otoczeniu)

T – Threats (zagrożenia w otoczeniu)

 

Mocne strony – konglomerat walorów jakie posiada dana firma. Wszystko, co umożliwi nam osiągnięcie sukcesu. Mogą to być np. wysokie kwalifikacje pracowników czy zasób środków finansowych. Należy podkreślić unikatowe cechy analizowanej firmy, których nie posiada konkurencja.

Słabe strony – są to okoliczności, które przeszkadzają w rozwoju przedsiębiorstwa i je ograniczają. Żeby wychwycić wady firmy, należy na nią spojrzeć obiektywnie, z dystansem. Słabą stroną może być np. zła renoma, małe doświadczenie w prowadzeniu biznesu czy nikła rozpoznawalność marki.

Szanse – czyli wszystkie okoliczności, jakie przedsiębiorstwo może wykorzystać na swoją korzyść – występujące teraz lub takie, które będą możliwe w przyszłości. Przykładem szans może być nowa grupa klientów, dziura na rynku którą przedsiębiorstwo może zapełnić lub moda na jakiś towar.

Zagrożenie – czynniki z zewnątrz, które mogą być barierą i utrudnieniem dla firmy. Okoliczności hamujące jej rozwój i szkodzące przedsięwzięciu. Zagrożeniem może być rozwój społeczeństwa w segmencie cyfryzacji, zmiana prawa czy duża konkurencja.

 

Po zapisaniu wszystkich części analizy SWOT należy przemyśleć w jaki sposób mogą wpływać na siebie i jak można je połączyć. Przede wszystkim warto rozważyć czy mocne strony pomogą w wykorzystaniu szans, czy słabe strony mogą w tym przeszkodzić. Dzięki takim zabiegom można wypracować realne szanse firmy na sukces, co pomoże w rozpisaniu biznesplanu i strategii marketingowej. Kolejnym etapem będzie opinia o czynnikach, które są ze sobą najlepiej związane, a dzięki temu będą głównym bodźcem do dalszego działania. Zsynchronizowanie ich pomoże wydzielić cztery działania strategii:

Mocne strony i szanse to strategia agresywna – połączenie szans za pomocą mocnych stron przedsiębiorstwa.

Słabe strony i zagrożenia to strategia defensywna – okoliczności, które sprawiają, że wady firmy są nasilone przez zagrożenia.

Słabe strony i szanse to strategia konkurencyjna – istotnym działaniem jest wykluczenie wad, które przeszkadzają na wykorzystywanie okazji.

Mocne strony i zagrożenia to strategia konserwatywna – zalety przedsiębiorstwa mogą unieszkodliwić zagrożenia.

Natasza Słomińska

O autorze Natasza Słomińska

Junior SEO/SEM Secialist w Up&More. Studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS. Pasjonatka gier komputerowych i futbolu stołowego.